Novinky  
13.7.2024
Hydroizolácie 2024

Predbežná pozvánka na 30. ročník konferencie: Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb. Pozvánka

30.5.2024
Májový magazín EAPA_2024

Pozrite si najnovšie vydanie magazínu: EAPA Magazín 54

26.2.2024
Konferencia SAAV 2024

20 ročník konferencie VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK   Na konferencii odznelo Fotografie  

27.2.2024
Asfaltové zmesi v číslach_2022

EAPA najnovšie vydanie publikácie:    Asfaltové zmesi v číslach 2022 (január 2024)   Stiahnuť

19.6.2022
EAPA_dokumenty

Dokument EAPA: Odporúčania na dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva údržbou, opätovným použitím a recykláciou asfaltu. Odporúčania   Obehové hospodárstvo asfaltu. ...

Stanovy SAAV 

STANOVY

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE PRE ASFALTOVÉ VOZOVKY (SAAV)

Úplné znenie ku dňu 12.6.2019

 

Článok 1

Názov asociácie

1. Názov asociácie je: Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky. Okrem plného názvu sa môže používať

aj skratka SAAV. Asociácia je založená podľa ustanovenia § 20 f a nasl. odst. 2 Občianskeho zákonníka a je

zaregistrovaná Krajským úradom v Košiciach pod číslom 695/420/82770/97/Pavl.

 

Článok 2

Sídlo asociácie

1. Adresa sídla asociácie je: Osloboditeľov 66, 04017 Košice - Barca, Slovenská republika.

 

Článok 3

Postavenie a ciele SAAV

1. SAAV je záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby, vývoja, skúšobníctva a použitia

asfaltov, asfaltových zmesí a asfaltových emulzií používaných v cestnom staviteľstve.

2. Medzi hlavné ciele SAAV patrí:

a) vytvoriť platformu pre voľnú výmenu názorov na odborné otázky, možnosť diskutovať o

interdisciplinárnych problémoch;

b) formulovať a prezentovať spoločné stanoviská na odborné problémy členov asociácie;

c) byť slovenskou národnou organizáciou prezentujúcou záujmy členov asociácie v zahraničí a byť

partnerom zahraničných organizácií pôsobiacich v rovnakej záujmovej oblasti;

d) koordinovať proces pripomienkovania a tvorby technických noriem a predpisov na úrovni súčasného

stavu poznania;

e) podporovať vzdelávanie, výskum a vývoj nových a súvisiacich technológií;

f) pomáhať pri riešení ekologických problémov a problémov súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti

pri práci vznikajúcich počas výroby, spracovania a zabudovania asfaltov, asfaltových emulzií a

asfaltových zmesí;

g) vytvárať pozitívny obraz asfaltu ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodného

stavebného materiálu.

 

Článok 4

Metódy pre dosiahnutie cieľov

1. Medzi základné metódy na dosiahnutie cieľov asociácie patria:

a) organizovanie pracovných seminárov, konferencií a iných odborných a spoločensko-odborných

podujatí;

b) organizovanie stretnutí a porád zameraných na riešenia aktuálnych problémov;

c) publikačná a prekladateľská činnosť, účasť na podujatiach organizovaných inými odbornými

združeniami a organizáciami;

d) komunikácia so širokou verejnosťou s využitím dostupných prostriedkov na propagáciu činnosti

a cieľov asociácie.

 

Článok 5

Orgány SAAV

1. Orgány SAAV tvoria:

a) valné zhromaždenie

b) predseda

c) rada

d) dozorná rada

e) výkonný tajomník.

 

Článok 6

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SAAV. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne

a zvoláva ho predseda SAAV listom, ktorý je odoslaný každému členovi najneskôr tri týždne pred jeho

konaním.

2. Súčasťou pozvánky je i program valného zhromaždenia. Návrh na zmenu, resp. doplnenie programu môžu

predložiť delegáti valného zhromaždenia v deň jeho konania.

3. Predseda SAAV je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada dozorná rada alebo

najmenej polovica riadnych členov SAAV. Žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia musí

byť doručené predsedovi v písomnej forme.

4. Valné zhromaždenie volí predsedu, členov rady a členov dozornej rady.

5. Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú správu o činnosti, ročnú účtovnú uzávierku a ročnú správu dozornej

rady. Súčasne schvaľuje ročný plán činnosti a ročný rozpočet SAAV.

6. Valné zhromaždenie určuje výšku ročného členského poplatku, poprípade určuje a schvaľuje metodiku na

jeho stanovenie.

7. Valné zhromaždenie prijíma nových členov.

8. Každý člen SAAV má právo vyslať na valné zhromaždenie svojich delegátov, pričom každý riadny člen

disponuje iba jedným hlasom. Čestní členovia asociácie nemajú právo hlasovať.

9. Do orgánov SAAV môžu byť zvolení iba zástupcovia riadnych členov. Ak zvolený zástupca ukončí svoj

pracovný pomer v organizácii, ktorá je riadnym členom SAAV je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť

predsedovi a rezignovať na svoje funkcie v asociácii do tridsať dní od tejto skutočnosti. Ak tak neurobí, tak

po uplynutí tridsať dní od ukončenia pracovného pomeru v členskej organizácii jeho mandát v

orgánoch SAAV automaticky zanikne.

10. V prípade zániku mandátu jednotlivca v orgánoch SAAV v zmysle čl. 6, bodu 8 stanov SAAV, zvolí nového

člena na rovnakú pozíciu v SAAV Rada na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré zvolá predseda SAAV do

tridsiatich dní od dátumu zániku mandátu.

Pri voľbe nového člena sa prihliada na písomné odporúčanie členskej organizácie, ktorú pracovník so

zaniknutým mandátom v orgánoch SAAV zastupoval. Mandát nového pracovníka trvá do ukončenia

volebného obdobia.

11. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 50 % delegátov zastupujúcich

riadnych členov s právom hlasovať.

12. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebné, aby za uznesenie hlasovalo najmenej 50 %

prítomných delegátov s právom hlasovať.

 

Článok 7

Predseda SAAV

1. Predseda reprezentuje asociáciu navonok a zastupuje ju pri právnych úkonoch. Vedie zasadania Rady SAAV

a valné zhromaždenie. V konkrétnom prípade (nie vo všeobecnosti) má právo jednorazovo delegovať

právomoc zastupovať SAAV na niektorého člena rady.

2. Predseda SAAV je súčasne členom a predsedom Rady SAAV. Predseda je volený na obdobie troch rokov.

 

Článok 8

Rada SAAV

1. Rada SAAV sa skladá najmenej z troch členov najviac z desiatich členov. Rada riadi asociáciu v období medzi

dvoma valnými zhromaždeniami.

2. Rada predkladá valnému zhromaždeniu: ročnú správu o činnosti SAAV, ročnú účtovnú uzávierku, ročné

správy pracovných skupín a rozpočet.

3. Rada je volená na obdobie troch rokov.

4. Rada na svojom prvom jednaní po zvolení zvolí z členov rady výkonného tajomníka.

 

Článok 9

Dozorná rada SAAV

1. Hlavnou úlohou dozornej rady je dohľad nad pracovnými postupmi ostatných výkonných orgánov

asociácie. Má dohľad nad dodržiavaním stanov, uznesení valného zhromaždenia, činnosťou Rady SAAV

a kontroluje konzistentnosť rozhodnutí jednotlivých orgánov.

2. Dozorná rada má najmenej troch členov a je volená na obdobie štyroch rokov. Členovia dozornej rady si

svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu.

3. Dozorná rada má právo na požiadanie nahliadnuť do všetkých druhov záznamov vedených o činnosti SAAV.

4. Ročnú správu o svojej činnosti podáva valnému zhromaždeniu raz ročne.

5. Členmi dozornej rady nemôže byť predseda SAAV ani členovia Rady.

 

Článok 10

Výkonný tajomník SAAV

1. Výkonný tajomník spravuje agendu SAAV, komunikuje s členmi SAAV a so zástupcami domácich

a zahraničných odborných organizácií. Je riadnym členom Rady SAAV. Metodicky je riadený predsedom

SAAV. Výkonný tajomník je volený radou na tri roky.

 

Článok 11

Členský štatút

1. Členom SAAV sa môže stať iba organizácia, ktorá podniká v súlade so zákonmi a legislatívou SR, dodržiava

etické pravidlá podnikania v stavebníctve, nevyužíva nekalé praktiky pri podnikateľskej činnosti a nesnaží

sa získať neoprávnené výhody na úkor ostatných podnikajúcich subjektov v odvetví.

2. Každý člen asociácie má jeden z nasledovných štatútov:

a) riadny člen

b) čestný člen.

3. Riadnym členom SAAV sa môže stať právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti výroby, vývoja, skúšobníctva

a použitia asfaltov, asfaltových zmesí a asfaltových emulzií v cestnom staviteľstve.

4. Riadnym členom SAAV sa môže stať aj organizácia zaoberajúca sa výstavbou a údržbou cestnej

infraštruktúry.

5. Čestným členom SAAV sa môže stať osoba, ktorá prijme ponuku Rady konajúcou v tejto veci v mene

asociácie, stať sa jej čestným členom.

6. O prijatie a ukončenie členstva treba požiadať písomnou formou.

7. Noví členovia sa prijímajú na Valnom zhromaždení SAAV. Vznik členstva je podmienený súhlasom

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

8. Členstvo v SAAV nie je právne nárokovateľné.

9. Každý člen môže požiadať o zrušenie členstva. SAAV je povinná oznámiť ukončenie členstva najneskôr do

jedného mesiaca po vyrovnaní všetkých záväzkov člena. U čestných členov dochádza k ukončeniu členstva

doručením žiadosti o ukončenie členstva.

10. K zrušeniu členstva môže prísť aj rozhodnutím Rady SAAV, ktorá tak môže urobiť ak si člen dlhodobo

(najmenej jeden rok) neplní svoje základné povinnosti, nie je v súlade s bodom 1 tohto článku, alebo ak

hrubým spôsobom poruší stanovy SAAV.

11. K právnemu vzniku a ukončeniu členstva dochádza až po doručení písomného rozhodnutia podpísaného

oprávneným zástupcom SAAV.

 

Článok 12

Práva a povinnosti členov

1. Všetci členovia SAAV majú právo na prístup k všetkým odborným informáciám, ktorými asociácia disponuje

a majú právo zúčastniť sa valného zhromaždenia.

2. Riadni členovia majú právo delegovať na valné zhromaždenie svojich zástupcov, pričom každý riadny člen

má iba jeden platný hlas. Zástupcovia riadnych členov majú právo byť zvolení do orgánov asociácie.

3. Povinnosťou všetkých členov je dodržiavanie stanov asociácie, platenie členského (mimo čestných členov)

a vyvarovania sa konaniu, ktoré by poškodzovalo asociáciu.

 

Článok 13

Členské

1. Ročné členské riadnych členov sa určuje sumou alebo metódou na jej určenie, prijatými každoročne

Valným zhromaždením SAAV.

2. Čestní členovia neplatia členský príspevok.

 

Článok 14

Hospodárenie SAAV

1. Príjmy SAAV pozostávajú z členských príspevkov. Ďalšími príjmami sú príjmy z účastníckych poplatkov

vybraných organizovaním odborných akcií a iné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym poriadkom

Slovenskej republiky.

2. SAAV vedie podvojné účtovníctvo v súlade s platnými predpismi.

3. Výdaje SAAV sú v súlade s ročným rozpočtom, ktorý každoročne schvaľuje Valné zhromaždenie SAAV.

 

Článok 15

Zánik SAAV

1. SAAV zanikne ak o tom rozhodnú najmenej tri pätiny riadnych členov na valnom zhromaždení.

2. V prípade rozhodnutia o zániku SAAV, valné zhromaždenie určí likvidátora, ktorý vykoná všetky potrebné

úkony spojené so zánikom asociácie.

 

Článok 16

Všeobecné

1. Valné zhromaždenia, stretnutia Rady SAAV ani iné interné stretnutia členov SAAV nie sú prístupné

verejnosti. Orgány SAAV však môžu, podľa uváženia, prizvať na svoje jednania i nečlenov asociácie.

2. Niektoré zasadania Rady SAAV alebo rokovania členov SAAV sa môžu, po schválení predsedom, konať aj

s využitím elektronických prostriedkov. Tento bod sa netýka konania riadneho Valného zhromaždenia

SAAV.

3. Mimoriadne Valné zhromaždenie SAAV týkajúce sa výlučne prijatia nových členov SAAV podľa čl.11, bod

7, sa môže konať aj s využitím elektronických prostriedkov.

4. SAAV je založená na dobu neurčitú.

5. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť po schválení valným zhromaždením.

 

Miesto a dátum schválenia:

VZ SAAV, 12.6.2019

 

Toto úplné znenie stanov SAAV bolo vyhotovené na základe:

- Stanov SAAV zo dňa 18.3.2005

- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia SAAV konaného dňa 15.6. 2012

- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia SAAV konaného dňa 25.6.2015

- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia SAAV konaného dňa 12.6.2019

 

Úplne znenie stanov spracoval: Ing. Peter Kovaľ

 

 

Copyright 2012 - 2024 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené