Novinky  
19.11.2019
11. ročník konferencie

Nestmelené a hydraulicky stmelené podkladové vrstvy vozoviek 2020           Prvá informácia

19.11.2019
Spolupráca Nestmelené 2020

          Výzva na spoluprácu pri príprave konferencie

2.7.2019
27. ročník konferencie

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb, 2019   Fotogaléria        

27.4.2019
Valné zhromaždenie SAAV 2019

Valné zhromaždenie SAAV, sa konalo 12. - 13. 6. 2019 v priestoroch: Chateau Appony, Oponice Na prijatých dokumentoch sa...

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

Stanovy SAAV 

STANOVY
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE PRE ASFALTOVÉ VOZOVKY (SAAV)
Úplné znenie ku dňu 25.6.2015

 

Článok 1
Názov asociácie

1. Názov asociácie je: Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky. Okrem plného názvu sa môže používať aj skratka SAAV. Asociácia je založená podľa ustanovenia § 20 f a nasl. odst. 2 Občianskeho zákonníka a je zaregistrovaná Krajským úradom v Košiciach pod číslom 695/420/82770/97/Pavl.

 

Článok 2
Sídlo asociácie

1. Adresa sídla asociácie je: Osloboditeľov 66, 04017 Košice - Barca, Slovenská republika.

 

Článok 3
Postavenie a ciele SAAV

1. SAAV je záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby, vývoja, skúšobníctva a použitia asfaltov, asfaltových zmesí a asfaltových emulzií používaných v cestnom staviteľstve.

2. Medzi hlavné ciele SAAV patrí:
a) vytvoriť platformu pre voľnú výmenu názorov na odborné otázky, možnosť diskutovať o interdisciplinárnych problémoch;
b) formulovať a prezentovať spoločné stanoviská na odborné problémy členov asociácie;
c) byť slovenskou národnou organizáciou prezentujúcou záujmy členov asociácie v zahraničí a byť partnerom zahraničných organizácií pôsobiacich v rovnakej záujmovej oblasti;
d) koordinovať proces pripomienkovania a tvorby technických noriem a predpisov na úrovni súčasného stavu poznania;
e) podporovať vzdelávanie, výskum a vývoj nových a súvisiacich technológií;
f) pomáhať pri riešení ekologických problémov a problémov súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci vznikajúcich počas výroby, spracovania a zabudovania asfaltov, asfaltových emulzií a asfaltových zmesí;
g) vytvárať pozitívny obraz asfaltu ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodného stavebného materiálu.

Článok 4
Metódy pre dosiahnutie cieľov

1. Medzi základné metódy na dosiahnutie cieľov asociácie patria:
a) organizovanie pracovných seminárov, konferencií a iných odborných a spoločensko-odborných podujatí;
b) organizovanie stretnutí a porád zameraných na riešenia aktuálnych problémov;
c) publikačná a prekladateľská činnosť, účasť na podujatiach organizovaných inými odbornými združeniami a organizáciami;
d) komunikácia so širokou verejnosťou s využitím dostupných prostriedkov na propagáciu činnosti a cieľov asociácie.

 

Článok 5
Orgány SAAV

1. Orgány SAAV tvoria:
a) valné zhromaždenie
b) predseda
c) rada
d) dozorná rada
e) výkonný tajomník.

 Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SAAV. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne a zvoláva ho predseda SAAV listom, ktorý je odoslaný každému členovi najneskôr tri týždne pred jeho konaním.

2. Súčasťou pozvánky je i program valného zhromaždenia. Návrh na zmenu, resp. doplnenie programu môžu predložiť delegáti valného zhromaždenia v deň jeho konania.

3. Predseda SAAV je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada dozorná rada alebo najmenej polovica riadnych členov SAAV. Žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia musí byť doručené predsedovi v písomnej forme.

4. Valné zhromaždenie volí predsedu, členov rady a členov dozornej rady.

5. Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú správu o činnosti, ročnú účtovnú uzávierku a ročnú správu dozornej rady. Súčasne schvaľuje ročný plán činnosti a ročný rozpočet SAAV.

6. Valné zhromaždenie určuje výšku ročného členského poplatku, poprípade určuje a schvaľuje metodiku na jeho stanovenie.

7. Každý člen SAAV má právo vyslať na valné zhromaždenie svojich delegátov, pričom každý riadny člen disponuje iba jedným hlasom. Čestní a individuálni členovia asociácie nemajú právo hlasovať.

8. Do orgánov SAAV môžu byť zvolení iba zástupcovia riadnych členov. Ak zvolený zástupca ukončí svoj pracovný pomer v organizácii, ktorá je riadnym členom SAAV je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť predsedovi a rezignovať na svoje funkcie v asociácii do tridsať dní od tejto skutočnosti. Ak tak neurobí, tak po uplynutí tridsať dní od ukončenia pracovného pomeru v členskej organizácii jeho mandát v orgánoch SAAV automaticky zanikne.

9. V prípade zániku mandátu jednotlivca v orgánoch SAAV v zmysle čl. 6, bodu 8 stanov SAAV, zvolí nového člena na rovnakú pozíciu v SAAV Rada na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré zvolá predseda SAAV do tridsiatich dní od dátumu zániku mandátu.
Pri voľbe nového člena sa prihliada na písomné odporúčanie členskej organizácie, ktorú pracovník so zaniknutým mandátom v orgánoch SAAV zastupoval. Mandát nového pracovníka trvá do ukončenia volebného obdobia.

10. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 50 % delegátov zastupujúcich riadnych členov s právom hlasovať.

11. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebné, aby za uznesenie hlasovalo najmenej 50 % prítomných delegátov s právom hlasovať.

Článok 7
Predseda SAAV

1. Predseda reprezentuje asociáciu navonok a zastupuje ju pri právnych úkonoch. Vedie zasadania Rady SAAV a valné zhromaždenie. V konkrétnom prípade (nie vo všeobecnosti) má právo jednorazovo delegovať právomoc zastupovať SAAV na niektorého člena rady.

2. Predseda SAAV je súčasne členom a predsedom Rady SAAV. Predseda je volený na obdobie troch rokov.

 

Článok 8
Rada SAAV

1. Rada SAAV sa skladá najmenej z troch členov najviac z desiatich členov. Rada riadi asociáciu v období medzi dvoma valnými zhromaždeniami.

2. Rada predkladá valnému zhromaždeniu ročnú správu o činnosti SAAV, ročnú účtovnú uzávierku a ročné správy pracovných skupín a rozpočet.

3. Rada je volená na obdobie troch rokov.

4. Rada na svojom prvom jednaní po zvolení zvolí z členov rady výkonného tajomníka.

 

Článok 9
Dozorná rada SAAV

1. Hlavnou úlohou dozornej rady je dohľad nad pracovnými postupmi ostatných výkonných orgánov asociácie. Má dohľad nad dodržiavaním stanov, uznesení valného zhromaždenia, činnosťou Rady SAAV a kontroluje konzistentnosť rozhodnutí jednotlivých orgánov.

2. Dozorná rada má najmenej troch členov a je volená na obdobie štyroch rokov. Členovia dozornej rady si svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu.

3. Dozorná rada má právo na požiadanie nahliadnuť do všetkých druhov záznamov vedených o činnosti SAAV.

4. Ročnú správu o svojej činnosti podáva valnému zhromaždeniu raz ročne.

5. Členmi dozornej rady nemôže byť predseda SAAV ani členovia Rady.

 

Článok 10
Výkonný tajomník SAAV

1. Výkonný tajomník spravuje agendu SAAV, komunikuje s členmi SAAV a so zástupcami domácich a zahraničných odborných organizácií. Je riadnym členom Rady SAAV. Metodicky je riadený predsedom SAAV. Výkonný tajomník je volený radou na tri roky.

 

Článok 11
Členský štatút

1. Každý člen asociácie má jeden z nasledovných štatútov:
a) riadny člen
b) čestný člen.

2. Riadnym členom SAAV sa môže stať právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti výroby, vývoja, skúšobníctva a použitia asfaltov, asfaltových zmesí a asfaltových emulzií v cestnom staviteľstve.

3. Čestným členom SAAV sa môže stať osoba, ktorá prijme ponuku Rady konajúcou v tejto veci v mene asociácie, stať sa jej čestným členom.

4. O vznik i ukončenie členstva treba požiadať písomnou formou. K právnemu ukončeniu členstva dochádza až po doručení písomného rozhodnutia podpísaného oprávneným zástupcom SAAV.

5. K zrušeniu členstva môže prísť i rozhodnutím Rady SAAV, ktorá tak môže urobiť ak si člen dlhodobo (najmenej jeden rok) neplní svoje základné povinnosti alebo ak hrubým spôsobom poruší stanovy SAAV.

 

Článok 12
Práva a povinnosti členov

1. Všetci členovia SAAV majú právo na prístup k všetkým odborným informáciám, ktorými asociácia disponuje a majú právo zúčastniť sa valného zhromaždenia.

2. Riadni členovia majú právo delegovať na valné zhromaždenie svojich zástupcov, pričom každý riadny člen má iba jeden platný hlas. Zástupcovia riadnych členov majú právo byť zvolení do orgánov asociácie.

3. Povinnosťou všetkých členov je dodržiavanie stanov asociácie, platenie členského (mimo čestných členov) a vyvarovania sa konaniu, ktoré by poškodzovalo asociáciu.

 

Článok 13
Členské

1. Ročné členské riadnych členov sa určuje sumou alebo metódou na jej určenie, prijatými každoročne Valným zhromaždením SAAV.

2. Čestní členovia neplatia členský príspevok.

 

Článok 14
Hospodárenie SAAV

1. Príjmy SAAV pozostávajú z členských príspevkov. Ďalšími príjmami sú príjmy z účastníckych poplatkov vybraných organizovaním odborných akcií a iné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. SAAV vedie podvojné účtovníctvo v súlade s platnými predpismi.

3. Výdaje SAAV sú v súlade s ročným rozpočtom, ktorý každoročne schvaľuje Valné zhromaždenie SAAV.

 

Článok 15
Zánik SAAV

1. SAAV zanikne ak o tom rozhodnú najmenej tri pätiny riadnych členov na valnom zhromaždení.

2. V prípade rozhodnutia o zániku SAAV, valné zhromaždenie určí likvidátora, ktorý vykoná všetky potrebné úkony spojené so zánikom asociácie.

 

Článok 16
Všeobecné

1. Valné zhromaždenia, stretnutia Rady SAAV ani iné interné stretnutia členov SAAV nie sú prístupné verejnosti. Orgány SAAV však môžu, podľa uváženia, prizvať na svoje jednania i nečlenov asociácie.

2. Niektoré zasadania Rady SAAV alebo rokovania členov SAAV sa môžu, po schválení predsedom, konať aj s využitím elektronických prostriedkov. Tento bod sa netýka konania Valného zhromaždenia SAAV.

3. SAAV je založená na dobu neurčitú.

4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť po schválení valným zhromaždením.

 

Miesto a dátum schválenia:
VZ SAAV, Žilina 25.6.2015

 

Toto úplné znenie stanov SAAV bolo vyhotovené na základe:

- Stanov SAAV zo dňa 18.3.2005
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia SAAV konaného dňa 15.6. 2012
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia SAAV konaného dňa 25.6.2015

 

Úplne znenie stanov spracoval: Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Peter Kovaľ

 

 

Copyright 2012 - 2019 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené