Novinky  
8.4.2020
COVID 19

 POKRAČUJEME V PRÁCI  DBAJTE NA BEZPEČNOSŤ!

19.6.2020
Hydroizolácie_2020 ZRUŠENÁ!

Vážení priatelia, do našich životov vstúpil dosiaľ nevídaný fenomén - COVID−19. Súčasne platné opatrenia a zodpovednosť za...

19.6.2020
Valné zhromaždenie 2020

VZ SAAV,   2.7.2020.  Hotel Poľana, Zvolen.      

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

Ochrana osobných údajov 

Zdroje získavania osobných údajov

Organizácia získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb.

Rozsah a dôvody získavania osobných údajov

Organizácia pre účely zaistenia svojej činnosti získava, eviduje a spracúva tieto údaje:

-     žiadosti a ich vybavenie o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v rozsahu zákona,

-     dokumenty súvisiace s plnením povinnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v rozsahu zákona.

Sprístupňovanie  osobných údajov

Žiadne osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej strane. Výnimkou sú prípady, keď takú povinnosť ukladá osobitný právny predpis.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje týkajúce uvedené vyššie sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Po ukončení tejto doby organizácia vykoná alebo zabezpečí ich likvidáciu.

Práva dotknutých osôb a spôsob ich uplatnenia

Dotknuté osoby majú právo od prevádzkovateľa web stránky žiadať:

-     potvrdenie, či sú/ nie sú (o nej získané) osobné údaje o nej v dákej forme spracúvané,

-     o poskytnutie kópii spracovávaných osobných údajov,

-     opravu alebo odstránenie a likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-     likvidáciu jej osobných údajov, ak sa naplnil účel ich získania;

-     prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok, ak je to technicky možné.

Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Dotknuté osoby môžu svoje Vaše práva uplatniť vo forme písomnej žiadosti poštou zaslanej na adresu organizácie.
Doba odpovede na žiadosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov je jeden mesiac.


Prevádzkovateľ web stránky

Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky (SAAV).

Zodpovedná osoba

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov kontaktujte nás písomne na adresu organizácie alebo na email peter.koval@eurovia.sk.

 

Copyright 2012 - 2020 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené