Novinky  
19.6.2020
Hydroizolácie_2021

Vážení priatelia, veríme (s istou dávkou opatrnosti), že tento rok bude situácia s pandémiou priaznivejšia a...

3.7.2021
Cementobetónové diaľnice?

Zaujímavý pohľad na perspektívu CB vozoviek na diaľniciach v Česku. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zvazme-staveni-silnic-z-asfaltu-reaguje-expert-na-nehodu-vli/r~9b34802cd2c811eb878fac1f6b220ee8/  

11.6.2021
Valné zhromaždenie SAAV

23. 06. 2021 Hotel PARTIZÁN Bystrá - Tále   Schválené dokumenty sú pre členov SAAV k dispozícii  v internej zóne.  

10.3.2021
Plán úloh RVT 2021

Vážení kolegovia, Slovenská správa ciest uverejnila na svojej stránke: https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/plany_rvt/plan_uloh_rvt_2021.pdf plán úloh RVT na rok 2021. Dva z návrhov...

8.4.2020
COVID 19

 POKRAČUJEME V PRÁCI  DBAJTE NA BEZPEČNOSŤ!

Konferencia SAAV 2019 

Záujem o aktívne vystúpenie, resp. propagáciu spoločností na tohtoročnom, už 18. ročníku konferencie organizátorov príjemne prekvapil. Podobne ako celkový počet účastníkov, ktorých bolo viac ako stopäťdesiat.

Na úvod vystúpil predseda SAAV Ing. P. Kovaľ s informáciami o výrobe asfaltových zmesí v roku 2017 a 2018 na Slovensku a v Európe. Rozčlenenie produkcie na jednotlivé typy asfaltových zmesí ukázalo, že sa u nás v obrusných vrstvách používa SMA najviac zo sledovaných krajín (členov EAPA). Súčasťou príspevku predsedu boli aj informácie o členskej základni a pláne aktivít SAAV na rok 2019.

Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou SSC reprezentovala Ing. D. Čanigová, ktorá predniesla informáciu o súčasnom stave rezortných predpisov a vďaka podkladom poskytnutým SÚTN aj o súvisiacich technických normách. V zastúpení Ing. Z. Benka predniesla aj príspevok týkajúci sa zberu údajov o dokončených opravách vozoviek.

Na problémy s cestami II. a III. triedy z pohľadu stavebného dozoru poukázal Ing. M. Nebus z NDS, a. s.

Skúšobníctvom sa zaoberalo hneď viacero príspevkov. Výsledky statickej analýzy asfaltovej zmesi namáhanej nepriamym ťahom boli predmetom pracovníkov (doc. Ing. J. Mandula, PhD. a Ing. J. Bokomlaško) TU v Košiciach. Ing. J. Piroško-Kiráľ (EUROVIA Services, s. r. o.) nadviazal na svoje predošlé vystúpenie zamerané na analýzu výsledkov skúšky vodonepriepustnosti asfaltových zmesí a opodstatnenosti jej aplikácie pri kontrole zhutnenia ochrannej vrstvy hydroizolácií mostných objektov. Experimentálne merania vozovky a absolútne modely prevádzkovej výkonnosti vozoviek prezentovali Ing. Šrámek, PhD. a Ing. Ľ. Remeš, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline. S inovatívnou metódou hodnotenia priľnavosti asfaltov ku kamenivu z fotografie skúšobnej vzorky vystúpil prof. Dr. Ing. J. Komačka z tej istej univerzity. Výsledky skúšok trvalých deformácií z medzilaboratórneho porovnávania prezentoval Ing. N. Dancs z TPA spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o.

Možnosťami úpravy vybraných vlastností asfaltových zmesí prísadami, resp. zlepšenia mechanickej účinnosti asfaltových vrstiev výstužnými prvkami sa zaoberali vo svojich príspevkoch Ing. E. Králová z ECT, s. r. o., Ing. M. Zahálka z SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o., Ing. R. Kovács z VUIS – CESTY, s. r. o., Ing. P. Straubinger, RNDr. B. Prelovský z GEOSOUL, s. r. o. a Ing. F. Buráň z CIUR, a. s.

Hodnotením parametrov asfaltových zmesí stanovených v KLAZ sa zaoberal Ing. J. Jachym, PhD. z TESScontrol, s. r. o. a overovaním nízkoteplotných asfaltových zmesí II. a III. triedy Ing. P. Briatka, PhD.,  Ing. P. Darnady a Ing. M. Nagy PhD. z COLAS Slovakia.

Prof. Dr. Ing. J. Komačka predstavil návrh členenia Slovenskej republiky na teplotné zóny vychádzajúci z teplôt vo vozovke tak, aby sa dal objektívnejšie vybrať druh asfaltu pre jednotlivé asfaltové vrstvy.

Ing. Z. Boros z TPA spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o., predniesol vo svojich príspevkoch informácie zo zahraničných odborných akcií a skúsenosti pri navrhovaní a realizácií asfaltových vozoviek s využitím recyklovanej CB vozovky v podkladovej vrstve.

Prehľad úloh pre činnosť SAAV vyplývajúcich z rokovania konferencie sme formulovali v záveroch.

Zaujímavým oživením bolo aj oznámenie Ing. R. Kovácsa z VUIS – CESTY, s. r.o. o vyhlásení súťaže „Najlepší výtlk“. Víťazný výtlk vyhrá pre svoju obec zdarma kompletnú diagnostiku vozovky o dĺžke 400 až 500 m spolu s návrhom opravy, resp. rekonštrukcie vozovky daného úseku. Bližšie informácie sú na www.vuis-cesty.sk.

Naša vďaka patrí prednášajúcim, sponzorom, ale aj všetkým tým, ktorí sa konferencie zúčastnili, čím nemalou mierou prispeli k jej úspešnému priebehu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na ďalších odborných akciách organizovaných SAAV.


V mene organizátorov:

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

odborný garant

 

FOTOGRAFIE   

 


 

Copyright 2012 - 2021 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené