Novinky  
10.2.2020
Nestmelené 2020

Poďakovanie FOTOGALÉRIA

27.4.2019
Valné zhromaždenie SAAV 2019

Valné zhromaždenie SAAV, sa konalo 12. - 13. 6. 2019 v priestoroch: Chateau Appony, Oponice Na prijatých dokumentoch sa...

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

8.10.2017
Spravodaj EAPA 42

Pozrite si 42. vydanie spravodaja EAPA. EAPA Newsletter Issue 42

Závery 2019 

Na základe odprezentovaných príspevkov a diskusie účastníkov konferencie sme sformulovali nasledovné závery:

 

- SAAV zorganizuje porovnávacie skúšky stanovenia vodonepriepustnosti hutnených asfaltových vrstiev na ochrannej vrstve izolácie mosta (STN 73 6242, informatívna príloha A).


- SAAV vytvorí pracovnú skupinu s cieľom spracovania návrhu na úpravu KLA tak, aby sa dali objektívnejšie stanoviť parametre asfaltov pre jednotlivé asfaltové vrstvy vozovky v závislosti od  geografického umiestnenia stavby. Pritom sa bude vychádzať z výsledkov prác vykonaných v tejto oblasti na Žilinskej univerzite v Žiline pod vedením prof. Dr. Ing. J. Komačku. Návrh bude poskytnutý spracovateľovi aktualizovaného znenia KLA v roku 2019.


- Na svojej web stránke umiestni SAAV prezentácie prednášok, ktoré odzneli na workshope o navrhovaní vozoviek konanom v roku 2018 (Lednice, Česká republika). Na získanie súhlasu osloví organizátorov workshopu Ing. Z. Boros.

 

Poznámka:

Upresnenie termínov a pracovníkov zodpovedných za jednotlivé body bude predmetom na najbližšom zasadaní Rady SAAV.

 

Zapísal:

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Copyright 2012 - 2020 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené