Novinky  
19.6.2020
Valné zhromaždenie 2020

VZ SAAV,   2.7.2020.  Hotel Poľana, Zvolen.      

19.6.2020
Hydroizolácie_2020

28. ročník konferencie Predbežná pozvánka

8.4.2020
COVID 19

 POKRAČUJEME V PRÁCI  DBAJTE NA BEZPEČNOSŤ!

16.4.2019
CITÁCIA NORIEM - SKSI

Od 01. 04. 2019 nadobudla účinnosť vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady...

Závery 2019 

Na základe odprezentovaných príspevkov a diskusie účastníkov konferencie sme sformulovali nasledovné závery:

 

- SAAV zorganizuje porovnávacie skúšky stanovenia vodonepriepustnosti hutnených asfaltových vrstiev na ochrannej vrstve izolácie mosta (STN 73 6242, informatívna príloha A).


- SAAV vytvorí pracovnú skupinu s cieľom spracovania návrhu na úpravu KLA tak, aby sa dali objektívnejšie stanoviť parametre asfaltov pre jednotlivé asfaltové vrstvy vozovky v závislosti od  geografického umiestnenia stavby. Pritom sa bude vychádzať z výsledkov prác vykonaných v tejto oblasti na Žilinskej univerzite v Žiline pod vedením prof. Dr. Ing. J. Komačku. Návrh bude poskytnutý spracovateľovi aktualizovaného znenia KLA v roku 2019.


- Na svojej web stránke umiestni SAAV prezentácie prednášok, ktoré odzneli na workshope o navrhovaní vozoviek konanom v roku 2018 (Lednice, Česká republika). Na získanie súhlasu osloví organizátorov workshopu Ing. Z. Boros.

 

Poznámka:

Upresnenie termínov a pracovníkov zodpovedných za jednotlivé body bude predmetom na najbližšom zasadaní Rady SAAV.

 

Zapísal:

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Copyright 2012 - 2020 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené