Novinky  
30.5.2024
Májový magazín EAPA_2024

Pozrite si najnovšie vydanie magazínu: EAPA Magazín 54

26.2.2024
Konferencia SAAV 2024

20 ročník konferencie VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK   Na konferencii odznelo Fotografie  

27.2.2024
Asfaltové zmesi v číslach_2022

EAPA najnovšie vydanie publikácie:    Asfaltové zmesi v číslach 2022 (január 2024)   Stiahnuť

19.6.2022
EAPA_dokumenty

Dokument EAPA: Odporúčania na dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva údržbou, opätovným použitím a recykláciou asfaltu. Odporúčania   Obehové hospodárstvo asfaltu. ...

30.8.2021
EAPA YouTube Canal

EAPA na YuoTube? Navštívte Váš nový zdroj informácií: EAPA YouTube Canal      

Konferencia SAAV 2024 

20. ročník konferencie SAAV

VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK

 

 

História odborných akcií zabezpečujúcich naplnenie tohto cieľa, sa začala organizovaním odborných workshopov a seminárov, ktoré sa vzhľadom na narastajúci záujem odbornej verejnosti pretransformovali na konferencie. V roku 2013 sa prešlo na dvojročný cyklus a za miesto konania konferencií sa definitívne zvolilo Podbanské, hotel Permon.

Príprava tohtoročnej konferencie bola o to náročnejšia, že prebiehala v období výmeny predsedu SAAV. V súlade so stanovami totiž ukončil pôsobenie vo funkcii predsedu Ing. P. Kovaľ a do nových volieb bol radou  poverený vedením Ing. M. Baláž zo spoločnosti Eurovia Sk, a.s. Ten priniesol nové nápady a významne tak prispel k úspešnému zvládnutiu organizačného zabezpečenia a celkovej úrovne konferencie.

Organizátorom sa podarilo získať významných odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Rakúska, Českej republiky a Srbska. Podporu konferencie vo forme sponzorstva poskytli popri viacerých členoch SAAV aj významné spoločnosti pôsobiace v odbore.

Program konferencie účastníkov zaujal, o čom svedčí diskusia, ktorá sa rozvinula po každej prednáške.

Na úvod vystúpil Ing. M. Baláž s informáciou o činnosti SAAV a jej cieľoch na najbližšie obdobie. Súčasne odprezentoval informácie z materiálu EAPA o produkcii asfaltových zmesí v členských štátoch tejto organizácie, vrátane Slovenska, ktoré nie je jej členom.

Ing. D. Čanigová informovala o technických predpisoch rezortu ministerstva dopravy pre oblasť asfaltových zmesí ako aj o pripravovaných zmenách.

Na prínosy a problémy vyvolané aktualizovanými predpismi v oblasti asfaltových zmesí v Českej republike upozornil vo svojom vystúpení Ing. J. Škrabka z Ředitelství silnic a dálnic s. p., Praha. Ten súčasne informoval o problémoch so zdrojmi prírodného kameniva vhodného na výrobu asfaltových zmesí v ČR.

Špecifikami výroby asfaltov v spoločnosti OMV Downstream GmbH v Rakúsku sa zaoberal príspevok autorov Ing. DI Dr. M. Spiegl, Ing. A. Loibl, Ing. S. Kammerer a Mgr. J. Raučina. Príspevok odprezentoval Ing. DI Dr. M. Spiegl, ktorý v svojom vystúpení informoval aj o špeciálnych asfaltoch pre nízkoteplotné zmesi a zmesi s vysokým obsahom R-materiálu. Súčasne naznačil smer ďalšieho vývoja asfaltov so zameraním na elimináciu negatívneho vplyvu ich výroby a aplikácie na životné prostredie.

Na jeho vystúpenie nadviazala prednáška L. Entlera, zástupcu spoločnosti Ammann Czech Republic s.r.o. Oboznámil účastníkov konferencie s hlavným zameraním spoločnosti  – vývoj a výroba tzv. zelených obaľovačiek a s metódami, ako chcú tento cieľ dosiahnuť.

Riešenie náhrady niektorých nedostatkových frakcií kameniva, v súčasnosti bežne používaných na výrobu asfaltových zmesí v ČR, prezentoval doc. Ing. P. Hýzl, Ph.D. z VUT Brno.

Znižovanie spotreby prírodných zdrojov núti výrobcov asfaltových zmesí k čoraz väčšiemu využitiu R-materiálu. Výsledky z prvého overovania výroby pri použití 100 % R-materiálu v ČR odprezentoval za kolektív autorov (Ing. F. Dostál, Ing. T. Koudelka, Ph.D., Ing. T. Mery, a Ing. J. Šedina, Ph.D.) zo spoločnosti VIALAB CZ s.r.o, spoluautor Ing. P. Bureš .

Problematike použitia prísad do asfaltových zmesí s cieľom úpravy ich výsledných vlastností sa venovalo viacero prednášajúcich. Ing. E. Králová zo spoločnosti ECT s.r.o. sa zamerala na environmentálny dosah použitia prísad v procese výroby a spracovania asfaltových zmesí. Ing. F. Buráň zastupujúci CIUR, a. s. predstavil portfólio prísad tejto spoločnosti a ciele ich inovácií na najbližšie obdobie.

Prísady spoločnosti Iterchimica, S. p. a. predstavil zástupca spoločnosti HSH CHEMIE Z. Krušič.

Veľkú pozornosť účastníkov získali príspevky týkajúce sa vystužovania asfaltových vrstiev. Touto tematikou sa zaoberal aj M. Bech z ESLAB, spol. s r.o., ktorý výstižne definoval všetky úskalia súvisiace s aplikáciou rôznych výstužných materiálov a súčasne vymedzil podmienky ich správneho použitia v konštrukcii vozovky. Praktické skúsenosti s uplatnením výstužných materiálov odzneli v príspevku autorského kolektívu Ing. Z. Abaffyovej z COLAS Slovakia, a.s., prof. Dr. Ing. J. Komačku z TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r.o. a Ing. J. Jachyma, PhD. z TESScontrol s.r.o.

Protišmykové vlastnosti vozoviek významne ovplyvňujú bezpečnosť cestnej premávky. Zaujímavý rozbor národných požiadaviek na ich hodnotenie v štátoch EÚ predniesol L. Nekula. V príspevku upozornil aj na nejednoznačnosť hodnotiacich kritérií protišmykových vlastností vozoviek používaných v SR.

Návrh zmesi a realizáciu nízkohlučného asfaltového koberca mastixového na miestnej komunikácii v Bratislave priblížil kolektív autorov zo spoločnosti TAP Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r.o. – Ing. Z. Boros, Mgr. M. Tokoš a Ing. F. Buček. Rozhodnutie investora použiť tento typ asfaltovej zmesi na miestnu komunikáciu s maximálnou dovolenou rýchlosťou 50 km/h však nemožno považovať za najšťastnejšie.

Súčasťou systému TPR sú aj Katalógové listy emulzií a zálievok, kde sú stanovené požiadavky na vybrané vlastnosti asfaltových emulzií. Preto účastníci so záujmom sledovali prednášku autorov Ing. T. Koudelku, Ph.D., ktorý je gestorom v TC366WS2 za ČR, a Ing. P. Bureša z VIALAB CZ s.r.o. zameranú na požiadavky stanovené na asfaltové emulzie v ČR.

Nízkoteplotné asfaltové zmesi sú jedným zo spôsobov ako môžu producenti asfaltových zmesí zmierniť dopad ich výroby a použitia na životné prostredie. O doterajších skúsenostiach s týmto typom asfaltových zmesí informovala v mene kolektívu autorov zo spoločnosti COLAS Slovakia a.s.  (Ing. N. Orlická, Ing. P. Darnady) spoluautorka Ing. Z. Abaffyová.

Praktické skúsenosti s realizáciou SMA uviedli vo svojom príspevku Ing. J. Kollár z TESScontrol s.r.o. a Ing. M. Bubelíny zo spoločnosti Doprastav a.s.

O nových typoch SMA, v ktorých sa ako stabilizačná prísada používajú špeciálne celulózové vlákna, overovaných v Dánsku informoval vo svojom vystúpení Ing. J. Vilem z Arconex, spol. s r.o.

S teoretickou analýzou úskalia tzv. „univerzálnych“ návrhov opráv vozoviek vystúpil v závere konferencie prof. Dr. Ing. J. Komačka z TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r.o.

Pre všetkých organizátorov bol zadosťučiním za ich prácu veľký záujem odbornej verejnosti. Ten sa premietol do, pre konferencie organizované SAAV, rekordnej účasti - takmer stosedemdesiat účastníkov malo možnosť získať aktuálne informácie zo svojho odboru a nadviazať nové kontakty.

V mene organizátorov a odborných garantov ďakujem všetkým prednášajúcim, účastníkom aj sponzorom konferencie za jej úspešný priebeh a teším sa na stretnutie na ďalšom ročníku.

 

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc. 

 

Fotografie

Copyright 2012 - 2024 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené