Novinky  
13.7.2024
Hydroizolácie 2024

Predbežná pozvánka na 30. ročník konferencie: Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb. Pozvánka

30.5.2024
Májový magazín EAPA_2024

Pozrite si najnovšie vydanie magazínu: EAPA Magazín 54

26.2.2024
Konferencia SAAV 2024

20 ročník konferencie VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK   Na konferencii odznelo Fotografie  

27.2.2024
Asfaltové zmesi v číslach_2022

EAPA najnovšie vydanie publikácie:    Asfaltové zmesi v číslach 2022 (január 2024)   Stiahnuť

19.6.2022
EAPA_dokumenty

Dokument EAPA: Odporúčania na dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva údržbou, opätovným použitím a recykláciou asfaltu. Odporúčania   Obehové hospodárstvo asfaltu. ...

Ochrana osobných údajov 

Zdroje získavania osobných údajov

Organizácia získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb.

Rozsah a dôvody získavania osobných údajov

Organizácia pre účely zaistenia svojej činnosti získava, eviduje a spracúva tieto údaje:

-     žiadosti a ich vybavenie o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v rozsahu zákona,

-     dokumenty súvisiace s plnením povinnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v rozsahu zákona.

Sprístupňovanie  osobných údajov

Žiadne osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej strane. Výnimkou sú prípady, keď takú povinnosť ukladá osobitný právny predpis.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje týkajúce uvedené vyššie sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Po ukončení tejto doby organizácia vykoná alebo zabezpečí ich likvidáciu.

Práva dotknutých osôb a spôsob ich uplatnenia

Dotknuté osoby majú právo od prevádzkovateľa web stránky žiadať:

-     potvrdenie, či sú/ nie sú (o nej získané) osobné údaje o nej v dákej forme spracúvané,

-     o poskytnutie kópii spracovávaných osobných údajov,

-     opravu alebo odstránenie a likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-     likvidáciu jej osobných údajov, ak sa naplnil účel ich získania;

-     prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok, ak je to technicky možné.

Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Dotknuté osoby môžu svoje Vaše práva uplatniť vo forme písomnej žiadosti poštou zaslanej na adresu organizácie.
Doba odpovede na žiadosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov je jeden mesiac.


Prevádzkovateľ web stránky

Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky (SAAV).

Zodpovedná osoba

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov kontaktujte nás písomne na adresu organizácie alebo na email peter.koval@eurovia.sk.

 

Copyright 2012 - 2024 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené