Novinky  
13.7.2024
Hydroizolácie 2024

Predbežná pozvánka na 30. ročník konferencie: Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb. Pozvánka

30.5.2024
Májový magazín EAPA_2024

Pozrite si najnovšie vydanie magazínu: EAPA Magazín 54

26.2.2024
Konferencia SAAV 2024

20 ročník konferencie VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK   Na konferencii odznelo Fotografie  

27.2.2024
Asfaltové zmesi v číslach_2022

EAPA najnovšie vydanie publikácie:    Asfaltové zmesi v číslach 2022 (január 2024)   Stiahnuť

19.6.2022
EAPA_dokumenty

Dokument EAPA: Odporúčania na dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva údržbou, opätovným použitím a recykláciou asfaltu. Odporúčania   Obehové hospodárstvo asfaltu. ...

Konferencia SAAV 2017 

Konferencia organizovaná Slovenskou asociáciou pre asfaltové vozovky (SAAV) je najvýznamnejšou odbornou akciou v oblasti asfaltových vozoviek na Slovensku.

Tohtoročná konferencia si zaslúžila atribút medzinárodná nielen kvôli kolegom z Českej republiky. Aktívnymi účastníkmi boli popri nich aj naši kolegovia z Francúzska a Talianska.

Cieľom organizátorov bolo zaujať účastníkov a udržať ich záujem v priebehu celej konferencie. Preto bol aj program, ktorý napĺňal základné smery — t. j. legislatíva, materiály, technológie, výskum, skúšobníctvo, kontrola kvality a realizácie — zostavený zdanlivo chaoticky. Táto netradičná  metóda založená na striedaní tém sa plne osvedčila.

Úvodný príspevok spracovaný predsedom SAAV Ing. P. Kovaľom informoval o zameraní asociácie a jej činnosti v poslednom období. Úspešne, pretože už v priebehu konferencie prejavili záujem o členstvo viaceré organizácie.

Spoločnosť Colas bola zastúpená dvomi príspevkami. V prvom Ing. Z. Abaffyová prezentovala skúsenosti so skladovateľnými emulznými zmesami na opravu lokálnych porúch a skúsenosťami s reštartom výroby liatych asfaltov na Slovensku. V druhom s víziou budúcnosti vystúpili J. P. Dupuy a Ing. P. Briatka, PhD. Výsledky spoločnosti COLAS v oblasti solárnych vozoviek, ktorých sa ich príspevok  týkal, sú už teraz veľmi nádejné a dávajú nádej, že sa čoskoro stanú realitou. Životné prostredie ako tému svojho príspevku si zvolili aj Ing. Z. Boros z TPA a pracovníci z VUT v Brne – Ing. I. Coufalíková a Ing. P. Hýzl, PhD.

Významnou témou konferencie boli aktualizácie európskych noriem radu 13108 a ich dopad na zmeny v národných predpisoch. Venovali sa jej pracovníci spoločnosti VUIS – CESTY, s. r. o. (Ing. A. Fonód, PhD. a Ing. J. Kollár, PhD.), ktorá spracovala rozborové úlohy k tejto tematike a je odborným garantom rokovaní pracovnej skupiny zameranej na aktualizáciu súvisiacich predpisov. Túto spoločnosť reprezentoval aj Ing. V. Řikovský, CSc. so svojím príspevkom zaoberajúcim sa hodnotením asfaltových zmesí funkčnými skúškami.

Úskalia hodnotenia PmB funkčnými skúškami poodhalil Ing. V. Neuvirt z Viakontrol, s. r. o. a zmenou vlastností cestných asfaltov prísadami Ing. E. Remišová z ŽU v Žiline. Téme asfaltov sa v svojom zaujímavom príspevku venoval aj Ing. J. Jáchym zo spoločnosti Doprastav, a. s.

Problematikou rekonštrukcie miestnych komunikácií v Bratislave sa zaoberal kolektív autoriek Ing. M. Bachratá, doc. Ing. K. Bačová, PhD., Ing. S. Cápayová, PhD., zo stavebnej fakulty STU. Nové produkty spoločnosti CIUR, a. s., zlepšujúce vlastnosti asfaltových zmesí predstavil Ing. F. Buráň.

Prepojenie praxe (Cesty Nitra, a. s.) s pracoviskom vysokej školy (ŽU v Žiline) reprezentovali Ing. Z. Abaffyová a prof. Dr. Ing. J. Komačka spolu s doc. Ing. E. Remišovou. Vo svojom príspevku analyzovali vzťah medzi výsledkami skúšky priľnavosti a citlivosti na vodu.

Portfólio spoločnosti Iterchimica, Srl. zaoberajúcej sa výrobou prísad do asfaltových zmesí predstavil L. Sangalli z Talianska.

Faktory ovplyvňujúce kvalitu asfaltových zmesí analyzoval vo svojom príspevku Ing. R. Kovács zo spoločnosti Viakontrol Slovakia, s. r. o. Na v súčasnosti prebiehajúcu odbornú diskusiu týkajúcu sa obmedzení použitia asfaltových zmesí v cestných tuneloch zareagoval vo svojom príspevku predseda SAAV Ing. P. Kovaľ zo spoločnosti Eurovia, s. r. o. O možnosti vystužovania asfaltových vrstiev pomocou sietí Roadmesch informoval Ing. K. France zo spoločnosti Maccaferri, s. r. o.

O súčasnom stave v navrhovaní netuhých vozoviek, ktoré bolo hlavnou témou medzinárodného kolokvia v rakúskom Stegersbachu koncom minulého roka, predniesol krátku informáciu Ing. Z. Boros z TPA, s. r. o.

Do programu sa svojimi príspevkami zapojili aj obaja odborní garanti. Prezentovali príspevky o eliminácii ľudského faktora pri vyhodnocovaní skúšky priľnavosti asfaltov ku kamenivu (prof. Dr. Ing. J. Komačka, PhD.) a o novej TKP pre nízkoteplotné asfaltové zmesi (Ing. Ľ. Polakovič, CSc.).

V mene predsedu SAAV a celého prípravného výboru, ako aj v mene odborných garantov ďakujem všetkým takmer stoštyridsiatim účastníkom za záujem, ktorý prejavili o nové poznatky prezentované na konferencii.

Veľká vďaka patrí prednášajúcim, ktorí si pripravili zaujímavé príspevky na aktuálne témy, a sponzorom za pomoc pri zabezpečovaní úspešného priebehu konferencie.

V mene predsedu SAAV a odborných garantov:

Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

 

 

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

Copyright 2012 - 2024 © Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky - Všetky práva vyhradené